طرح تدبیر بیمه کارآفرین

معرفی بیمه نامه

بیمه کارآفرین با ارائه طرح جالب و استثنائی بیمه آتش سوزی خانه شما را در برابر بسیاری از خطرات و نیازها بیمه می کند .

روزانه چندین باب منزل مسکونی بر اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزی ، انفجار و صاعقه شده و یا در اثر وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله ، خسارت زیادی متحمل می شوند . در اثر وقوع این حوادث علاوه بر ساختمان و اثاثیه بیمه گذار ممکن است به بیمه گذار و اعضای خانواده صدمات و جراحاتی وارد شود و یا ناچار به ترک محل سکونت خود و اسکان موقت در محل دیگری گردد . همچنین همسایگان از این حادثه متحمل خسارت گردند.

در طرح تدبیر کارآفرین به منظور جبران خسارت احتمالی وارده در اثر وقوع آتش سوزی ، انفجار و صاعقه ، زلزله ۲ طرح در قالب طرح تدبیر کارآفرین پیش بینی شده است که بیمه گذار می تواند متناسب با ارزش دارایی های خود یکی از آنها را انتخاب نماید . در این طرح ها با در نظر گرفتن حداقل حق بیمه علاوه بر خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سرقت اثاثیه منزل بیمه گذار از مزایای بیمه حوادث ناشی از آتش سوزی برای خود و اعضای خانواده بهره مند شده و همچنین خسارت وارده به همسایگان و هزینه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

 

طرح الف :

 

۱- سرمایه ساختمان و تاسیسات (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۳۰ میلیون تومان

۲- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۷ میلیون و پانصد هزار تومان

۳- سرمایه اثاث و لوازم منزل تحت پوشش ( سرقت با شکست حرز ) بر اساس لیست اثاثیه مورد نظر بیمه گذار که کتبا” به بیمه کارآفرین اعلام می شود به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

۴- اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل )به مبلغ ۶ میلیون تومان

۵- مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالی ) ( آتش سوزی و انفجار )به مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان

۶- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد )( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده ) به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

۷- پرداخت هزینه های پزشکی بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد ) ( آتش سوزری ، صاعقه ، انفجار، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان

 

طرح ب :

 

۱- سرمایه ساختمان و تاسیسات (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

۲- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل ) به مبلغ ۱۰ میلیون تومان

۳- سرمایه اثاث و لوازم منزل ( سرقت با شکست حرز )به مبلغ ۲میلیون و پانصد هزار تومان

۴- اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل )به مبلغ ۶ میلیون تومان

۵- مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( خسارت مالی ) ( آتش سوزی و انفجار ) ۲ میلیون و پانصد هزار تومان

۶- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد )( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل در محل مورد بیمه (هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۱۰ میلیون تومان

۷- پرداخت هزینه های پزشکی بیمه گذار و افراد خانواده ( به شرح ظهر پیشنهاد ) ( آتش سوزری ، صاعقه ، انفجار، سیل در محل مورد بیمه ( هر نفر تا سقف ۴ نفر اعضای خانواده )به مبلغ ۱ میلیون تومان